PÁLYÁZATI FELHÍVÁS "Művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatása – kárpátaljai regionális pályázat"

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából

pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1.    A pályázat célja:

A 1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozóinak támogatása.

 

2.       A pályázók köre:

Ukrajnában élő természetes személy, aki:

Ukrajnában működő, akkreditált alap és középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban is alkalmazza, továbbá vállalja, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét és aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében.

 

3.       Igényelhető támogatás

3.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg  35 millió Ft.

3.2. Igényelhető támogatás

       Művészeti oktatási intézményben dolgozók, akik:

- művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és feladataikat magyar nyelven is ellátják.

– összesen 100. 000 Ft.

3.3. A Támogató a támogatási összeget egy részletben a banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.4. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.5. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

3.6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.7. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

 

4.         Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2015. október 15. – 2015. november 15. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

 

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 

5.       A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

5.1. Pályázati adatlap

pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

5.2. A pályázat mellékletei

- A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- A pályázó diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

- A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya,

- A Magyar Igazolvány fénymásolata,

- A  Kárpátaljai  Magyar Pedagógusszövetség igazolásának eredeti példánya

- A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő éves terv illetve éves programterv

 

6.      Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

7.      Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A pályázatokról a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

 

8.      Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

9.       Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg  -  visszafizetni.

 

10.     Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

  • a pályázó neve,
  • lakcíme
  • a pályázott összeg,
  • a pályázatról szóló döntés,
  • a támogatási összeg,
  • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
  • a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

11.     A pályázati csomag elemei

a.) pályázati felhívás

b.) pályázati adatlap

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális vagy központi irodájához fordulhatnak. Honlap: www.kmkszalap.org

CsatolmányMéret
Pályázati felhívás_Kárpátalja műv isk ped tám.docx166.89 kB